WEBINAR#2 – SILMO Bangkok

0

Dr. Pavasut Leedasawat

Lecturer

Chulabhorn International College of Medicine

Thammasart University

Atty. Attakorn Poungpia

ทนายความ
ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานทนายอรรธกร คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย บริษัท ฐิติวิชญ์ คอนสตรัคชั่น

บริษัท มารีน บิ้ล

Dr. Danai Suwanna

Legal officer Senior Professional Level / Legal Division

Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health

คุณดนัย จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปี 2528 ประกาศนียบัตรนักจัดการงานระดับสูง จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ในปี 2530  และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จากมหาวิยาลัยปทุมธานี ในปี 2540 นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางกฎหมาย จากอีกหลายสถาบันอาทิเช่น  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสำนักงานศาลปกครองเป็นต้น

คุณดนัย ได้เริ่มต้นรับราชการจากตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ  กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  ในปี 2533 , ในปี 2536 เข้าดำรงตำแหน่งนิติกร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ,ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเป็นตำแหน่งปัจจุบัน  คุณดนัย มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายสาธารณสุขไทย ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการยกร่างกฎหมายสาธารณะสุขหลายฉบับ และยังมีประสบการณ์การสอนหลักสูตรด้านกฎหมายสาธารณสุข แก่สถาบันการศึกษาและสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทยรวมถึงผลงานทางวิชาการต่างๆด้านกฎหมายที่ได้ทำไว้อีกด้วย

Dr. Nutthakit Arthihirannorapat

Owner, Chaowan by Optometrist

  • Master in Vision Science at Southern California College of Optometry, Marshall B. Ketchum University
  • Doctor of Optometry at Ramkhamhaeng University

Dr. Danai Tankerdmongkol
University Dean, Ramkhamhaeng University

ประวัติผู้บรรยาย
อาจารย์ ดร. ดนัย ตันเกิดมงคล

การศึกษา

  • Doctor of Optometry (O.D.) Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (P.H.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน

  • คณบดี คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Dr. Vuthipong Puengpipat

Optometrist, Doctor Vision

Dr. Bird graduated with Doctor of Optometry degree from Ramkhamhaeng University in 2010 with a 2nd class honor in Bachelor and Master of Science degree in Polymer Technology from Chulalongkorn University. Dr. Bird has focused much of his career on contact lenses and specialty lenses. He is a member of the American Academy of Orthokeratology and Myopia Control and the International Academy of Orthokeratology and is also a Fellow of both organizations. Dr. Bird is instructor for Contact Lens 1 and Contact lens 2 in Faculty of Optometry, Ramkhamhaeng University. He practices in several place such as Rutnin Gimbel Lasik Center, Cornea Clinic Phramongkutklao Hospital, Doctor Vision, etc. He has specialized in fitting patients with new lenses such as Orthokeratology, Scleral lens, Hybrid lens, Keratoconic lens, Presbyopic contacts lenses, Progressive lens, and other Customized lenses.

ดร. วุฒิพงษ์สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(เกียรตินิยม) และคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากนั้นได้ไปศึกษาต่อเฉพาะทางด้านคอนแทคเลนส์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดร. วุฒิพงษ์เป็นนักทัศนมาตรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคอนแทคเลนส์ เป็นทั้งสมาชิกและเฟลโลว์ของ American Academy of Orthokeratology and Myopia Control และ International Academy of Orthokeratology  นอกจากนี้ ดร.เบิร์ดยังเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาคอนแทคเลนส์ในคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกทั้งยังออกตรวจในสถานพยาบาลหลายแห่งเช่น ศูนย์เลสิกรัตนินกิมเบล โรงพยาบาลพระมงกุฏ และร้านหมอแว่น

Dr. Ranu Pentananunt

Adjunct Lecturer, Ramkhamhaeng University

Qualification:

–    Bachelor of Optometry from University of New South Wales (Australian government

scholarship under the Columbo Plan)

–    Bachelor of Science (Physics), Ramkhamhaeng U

–    Master of Science from Asian Institute of Technology (sponsored by Australian      government scholarship)

–    Optometry license (Thai ministry of public health)

Experience:

–    Lecturer, faculty of science Kasetsart University (1979-2015)

–    Clinical instructor, School of optometry University of New South Wales (1981)

–    Part time optometrist (private practice (1979-2004)

–    Adjunct lecturer, school of optometry Ramkhamhaeng U. and Naresuan University

–    Clinical consultant, school of optometry Ramkhamhaeng U.

–    Academic advisory committee of Association of Thai optometrists

การศึกษา:

–    Bachelor of Optometry จาก University of New South Wales (โดยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

ภายใต้แผนโคลัมโบ)

–   Bachelor of Science (Physics), รามคำแหง

–    Master of Science  จาก Asian Institute of Technology (โดยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย)

–    ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (กระทรวงสาธารณสุขไทย)

ประสบการณ์:

–   อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2522-2558)

–   อาจารย์คลีนิก School of optometry, University of New South Wales (2524)

–   นักทัศนมาตร part time ร้านแว่นตาเอกชน (2522-2547)

–   อาจารย์พิเศษ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ,มหาวิทยาลัยนเรศวร

–   อาจารย์คลินิก คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

–    กรรมการวิชาการ สมาคมนักทัศนมาตรไทย